Pravna djelatnost

Zastupanje u
sporovima

Zastupamo klijente u građanskim, upravnim, stečajnim i izvršnim postupcima, te uspješno  pružamo pravnu pomoć u slučaju spora koji nastaje iz ugovornih odnosa, radnih odnosa, korporativnog upravljanja, privrednih i bankarskih transakcija, kao i različitih oblika naknade štete. Takođe, pružamo pravnu pomoć u alternativnim oblicima rješavanja sporova.

Imovinsko pravo i prava
nad nepokretnostima

Pružamo detaljnu analzu prava koje se odnose na imovinu i to u oblasti sticanja i raspolaganju prava na nepokretostima, izgradnji ili ulaganju, zakupu nekretnina, kao i zastupanje i posredovanje u pregovaranja u postupcima prodaja i prenosa vlasništva na nepokretnostima, te izradi nephodnih isprava o pravnim poslovima kao i komunikaciju i zastupanje pred nadležnim državnim organima i organima lokalne samouprave.

Porodično i
nasljedno pravo

Zastupamo klijente u ostavinskom postupku, postupcima razvoda i poništaja braka, zakonskog izdržavanja i starateljstva. Pored toga, pružamo pravnu pomoć u oblasti zaštite djetata i ostvarivanja roditeljskog prava.

Radno
pravo

Naš tim pruža puni spektar pravne pomoći klijentima u svim aspektima radnog okruženja, fokusirajući se na isplativost, ugovore, sigurnost, standarde na radnom mjestu, kao raskida radnog odnosa . S druge strane, nudimo pravnu pomoć u zaštiti individualnih prava zaposlenih.

Naplata
potraživanja

Pružamo pravnu pomoć u procesu naplate duga, zastupajući klijente u pregovorima, te ukoliko je namirenje mirnim putem nemoguće, pokrećemo izvršni postupak i zastupamo klijente u izvršnom postupku i u sudskoj i vansudskoj prodaji imovine u cilju naplate duga.

Partneri smo sa vodećom agencijom za naplatu potraživanja – Debitura, koja ima misiju da klijentima međunarodnu naplatu  potraživanja učini što efinkasnijom i  pristupačnijom.

Privredno
parvo

Naš tim pruža pravnu pomoć i savjetovanje u oblasti privrednog prava, i to u osnivanju svih vrsta privrednih društava, obezbijeđivanje usklađenosti poslovanja privrednih društava sa relevantnim propisima. Pružamo pravnu pomoć u izradama osnivačkih akata, statuta, ugovora članova društva, internih pravilnika i procedura te stavljanju svih ugovora, odluka i dokumenata neophodnih za redovno poslovanje privrednih društava.

Imigraciono pravo i prava stranaca

Naš tim pruža sveobuhvatnu pravnu pomoć kako bi klijente stručno i pažljivo vodio kroz složenosti imigracionog procesa. Pružamo asistenciju klijentima u navigaciji aplikacija za vize, bez obzira da li se radi o radnoj, studiskoj vizili ili vizi radi spajanja porodice. Osim toga, pružamo savjete i podršku licima koja traže dozvolu za privremeni i stalni boravak, kao i sveobuhvatnu pomoć u procesu sticanja državljanstva i naturalizacije. Takođe, pružamo konsultantske usluge poslodavcima o navigaciji kroz imigracione zakone.

Krivično
parvo

Pružamo pravnu pomoć fizičkim i pravnim licima optuženim za krivično djelo. Sprovodimo efikasnu analizu slučaja u cilju sveobuhvatne odbrane klijenata. Sa druge strane, zastupamo i oštećena licia u krivičnom postupku, sa ciljem ostvarivanja njihovih prava i eventualnog nastupanja kao supsidijarnog tužioca u postupku.