Tumačenje Tarifnog broja 17 Advokatske Tarife Crne Gore

Zbog postojanja neusaglašenosti u rješenjima nadležnih tužilaštava i sudova o nagradi za rad advokata kao branioca po službenoj dužnosti u vezi s tumačenjem i primjenom Tarifnog broja 17 Advokatske Tarife, obratili smo se Upravnom odboru Advokatske komore Crne Gore sa zahtjevom za tumačenje ovog Tarifnog Broja.

Tarifni broj 17 predviđa sljedeće:
,,Ukupno obračunata nagrada za rad advokata uvećava se:
– 100% za obavezan rad noću (između 22 sata i 6 sati narednog dana),
– 100% za obavezan rad subotom, nedjeljom i u dane državnih i vjerskih praznika.”

Naš zahtjev se posebno odnosio na utvrđenje načina obračuna uvećanja nagrade za rad advokata u situacijama kada se obavezni rad advokata obavlja noću, a to vrijeme pada u subotu, nedjelju ili u dane državnih ili vjerskih praznika. Odnosno, da li se u navedenim situacijama uvećanje nagrade za rad advokata iz Tarifnog broja 17 obračunava kumulativno po oba osnova.

U svom tumačenju, Upravni odbor Advokatske Komore Crne Gore ističe: ,,Ukoliko se eventualno desi da rad bude obavljen između 22:00 i 06:00 sati narednog dana, a radni dan pada u subotu ili nedjelju, odnosno u dan državnih i vjerskih praznika, predmetno uvećanje će se obračunati kumulativno. Drugim riječima, Tarifa će biti umjesto 100% obračunata dodatnih 100%, što znači da će iznos osnovne tarife, bez PDV-a, iznositi 400€.”

S obzirom da na zahtjev advokata, sudova i drugih državnih organa, Upravni odbor Advokatske komore daje tumačenje ove Tarife koje je obavezujuće u njenoj primjeni, ovo tumačenje pruža jasno uputstvo o tome kako se obračunava nagrada advokatima u navedenim situacijama.

Sa ciljem stvaranja transparentnog i usaglašenog okvira za obračun nagrade za rad advokata kada postupaju po službenoj dužnosti, objavljujemo predmetno tumačenje Upravnog odbora Advokatske Komore Crne Gore u cjelosti:  Tumačenje Tarifnog Broja 17 – AKCG

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.